Saturnus kulturfabrik

Urban kontext

Malmö är en snabbt växande stad med en rikedom i sin mångfald men med en svaghet i sin segregation. Det krävs ett aktivt arbete för att länka samman stadens olika stadsdelar och de människor som befolkar dem. Saturnusfabriken ligger i Malmös sydvästra del, i stadsdelen Norra Sofielund ett blandat bostads- och industriområde. Området ligger likt i en gränszon med bostäder mot innerstaden och äldre industrier i riktning mot stadens ytterområden.

Den närliggande bebyggelsen är blandad och består av bostadshus, kontor, fabrikslokaler, en kyrka och ett sportcenter. Tomten där Saturnusfabriken ligger består idag av en asfalterad parkeringsplats i direkt anslutning till byggnaden och omges av gator. Lantmannagatan i väster är en tungt trafikerad väg med en väl utbyggd kollektivtrafik. På Ystadsgatan i norr är trafiken lugnare och där finns istället en gång- och cykelväg som ingår i Rosengårdsstråket som löper mellan de pulserande mötesplatserna Möllevångstorget och Rosengårds.

Saturnusfabrikens närhet till Rosengårdsstråket är en fördel när platsen ska etableras på nytt. I syfte att skapa en större trygghet i områdena längs stråket samt att binda samman stadsdelarna finns planer att nya mötesplatser skall etableras längs Rosengårdsstråket.

I det sammanhanget vill vi skapa ett dynamiskt kulturhus och mötesplats. Genom Saturnus kulturfabrik vill vi på nytt göra platsen mer tillgänglig och levande. Visionen är att länka ihop Möllevången och Rosengård och minska det mentala avståndet mellan stadsdelarna.

I Saturnusfabriken närområde finns flera äldre industriområden med lokaler som idag mer och mer används av olika kulturella utövare och kreativa aktörer. Billiga hyror, stora oömma lokaler och en rimlig närhet till innerstaden har gjort området attraktivt för olika studios, kreativa företag, verkstäder och ateljéer. Saturnus kulturfabrik kan bli en del av ett växande kulturutövandet i området och ett viktigt inslag i Malmös utveckling mot en mer länkande och inkluderande stad. En plats där stadens mångfald och integration främjas genom kultur.

Byggnadens omgestaltning

Saturnusfabriken ritades 1936 av Tage Möller och ett år senare byggdes Saturnus Bryggeri och essensfabrik. Den tidstypiska byggnaden i funktionalistisk stil karakteriseras av sin gröna färg, sina rundade hörn och sitt enkla formspråk. Byggnaden utgörs av en låg, långsmal envåningsdel som i vinkel möter en högre volym i två våningar. Entréplanet ligger 1.3 meter över markytan och under det finns ett källarplan. Fasaderna mot Ystadsgatan samt Lantmannagatan skyddas av rivningsförbud och får inte förändras.

Vid omgestaltningen av Saturnusfabriken till Saturnus kulturfabrik anpassas byggnaden till en verksamhet med studios, verkstäder, kontor och olika flexibla projektrum samt en mer publik del med utställningslokaler, scen, restaurang och bar. Omgestaltning görs i dialog med originalbyggnadens enkla funktionalistiska uttryck. Fasaderna i norr, väst och öst samt dagens huvudentré mot Ystadsgatan bevaras. Den tidigare huvudentrén kommer nu att fungera som ingång till kontor och studios. Fasaden i öst förlängs genom en tillbyggnad i vitmålad betong. Likt en förlängning av den västra fasaden byggs en snirklande vägg i cortenstål. Dessa utbyggnader skapar tillsammans en innergård i söder som blir en plats för uteservering och utomhusevenemang. Tillbyggnaden i öst får en sluten fasad mot gatan men en öppen glasad fasad in mot gården. Även den lägre delen av den befintliga byggnadens södra fasad får en mer öppen, glasad fasad och där öppnas också upp för en ny huvudentré. Utvändigt skapas ett upphöjt däck i nivå med byggnadens entréplan längs den södra fasadens lägre del. Tillsammans med trappor och en slingrande ramp kopplar däcket samman innergårdens utemiljö med byggnadens interiör.

Invändigt bevaras rumsstrukturen i den höga delen av ursprungsbyggnaden då dess befintliga utformning lämpar sig väl till den planerade verksamheten med flera mindre rum för kontor och studios samt några större samlingsrum. Att bevara delar av den befintliga rumsstrukturen gör också byggnadens historia mer levande och skapar ett spännande möte mellan gammalt och nytt även interiört. Den lägre delen av originalbyggnaden förändras på entréplanet för att fungera i sitt nya sammanhang, här skapas utställningssal, entré, garderob, handikapptoalett och hiss. I hörnet mot öster öppnas golvet mellan entréplan och källarplan upp för att ge möjlighet att skapa en konsertsal med balkonger och en scen.

Verksamheten

I Saturnus kulturfabrik ges möjlighet för flera mer eller mindre etablerade kulturutövare, föreningar och hobbyutövare av kultur att arbeta under samma tak som ett sätt att främja tvärprofessionella samarbeten och kunskapsutbyten. Byggnaden rymmer flera gemensamma utrymmen som syftar till att stärka samverkan och kreativitet. Flexibiliteten skapar förutsättningar för en föränderlig, demokratisk, inbjudande och öppen plats. Flera aktörers delaktighet möjliggör ständig utveckling, större inflytande och mer dynamik vilket gör den till en aktiv och relevant del i att bredda Malmös kulturscen.
Saturnus kulturfabrik vill bidra till att göra Malmös kulturscen mer aktuell, relevant och inkluderande och att den bättre ska spegla stadens dynamiska befolkning. En plats som bidrar till att bredda kulturen, ger utrymme för mångfald och arbetar för att förmedla kultur utifrån flera olika perspektiv. Saturnus kulturfabriks vision är att bli en plats som skapar en möjlighet till ökad gemenskap, förståelse och tolerans, där samarbete och lärande för stadens invånare närmare varandra genom kultur och möten. Saturnus kulturfabrik ska vara en inkluderande och en mångkulturell mötesplats både för stadens invånare och dess besökare och har en förhoppning att bli en viktig del i Malmös fortsatta utveckling som multikulturell kunskaps- och upplevelsestad.